AeroDyNN by DyNNamite - DNN Theme DNN theme by DyNNamite flexible-dnn-theme DyNNamite - UK DNN specialists DNN theme

Standard Buttons

Source Code

<button type="button" class="btn btn-default">
  Default</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">
  Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">
  Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info">
  Info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">
  Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">
  Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-link">
  Link</button>

Button Sizes

Source Code

<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">
  Large button</button>
<button type="button" class="btn btn-default btn-lg">
  Large button</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">
  Default button</button>
<button type="button" class="btn btn-default">
  Default button</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">
  Small button</button>
<button type="button" class="btn btn-default btn-sm">
  Small button</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">
  Extra small button</button>
<button type="button" class="btn btn-default btn-xs">
  Extra small button</button>

Buttons Disabled

Source Code

<button type="button" class="btn btn-lg btn-primary" disabled="disabled">
  Primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-default btn-lg" disabled="disabled">
  Button</button>

Labels

Default Primary Success Info Warning Danger

Source Code

<span class="label label-default">Default</span>
<span class="label label-primary">Primary</span>
<span class="label label-success">Success</span>
<span class="label label-info">Info</span>
<span class="label label-warning">Warning</span>
<span class="label label-danger">Danger</span>

3D Buttons

Source Code

<div class="row">
<div class="text-center">
<button class="btn btn-hot text-capitalize btn-xs" type="button">hot button</button>
<button class="btn btn-sunny text-capitalize btn-xs" type="button">Sunny button</button>
<button class="btn btn-fresh text-capitalize btn-xs" type="button">Fresh button</button>
<button class="btn btn-sky text-capitalize btn-xs" type="button">Sky button</button>
</div>
<div class="text-center">
<button class="btn btn-hot text-uppercase btn-sm" type="button">hot button</button>
<button class="btn btn-sunny text-uppercase btn-sm" type="button">Sunny button</button>
<button class="btn btn-fresh text-uppercase btn-sm" type="button">Fresh button</button>
<button class="btn btn-sky text-uppercase btn-sm" type="button">Sky button</button>
</div>
<div class="text-center">
<button class="btn btn-hot text-uppercase" type="button">hot button</button>
<button class="btn btn-sunny text-uppercase" type="button">Sunny button</button>
<button class="btn btn-fresh text-uppercase" type="button">Fresh button</button>
<button class="btn btn-sky text-uppercase" type="button">Sky button</button>
</div>
<div class="text-center">
<button class="btn btn-hot text-uppercase btn-lg" type="button">hot button</button>
<button class="btn btn-sunny text-uppercase btn-lg" type="button">Sunny button</button>
<button class="btn btn-fresh text-uppercase btn-lg" type="button">Fresh button</button>
<button class="btn btn-sky text-uppercase btn-lg" type="button">Sky button</button>
</div>
</div>